Statut kluba

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19) Skupština Golf kluba “Split 1700” te članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 96/16, 98/19, 47/20 i 77/20) na sjednici održanoj dana 12. 11. 2020. godine, donijela je

STATUT

GOLF kluba “Split 1700”

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se odredbe o:

nazivu; sjedištu; o zastupanju; izgledu pečata Kluba; području djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu osiguranja javnosti rada Kluba; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva; pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova Kluba; vođenju popisa članova; tijelima Kluba te njihov sastav i način sazivanja sjednica; izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanja mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; prestanku postojanja Kluba; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka Kluba; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub.

 Članak 2. 

Puni naziv športskog kluba je: GOLF KLUB “SPLIT 1700”

Skraćeni naziv kluba glasi: GK ”SPLIT 1700”

Sjedište Kluba je u Stobreču.

Klub zastupaju predsjednik i tajnik Kluba.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba. 

Članak 3.

Klub je registriran pri nadležnom upravnom tijelu zaduženom za vođenje registra udruge, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske.

Klub je neprofitna pravna osoba. 

Članak 4. 

Klub ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm sa obodno ispisanim punim nazivom športskog kluba: GOLF KLUB ”SPLIT 1700” sa oznakom sjedišta Kluba Split – Croatia, a u sredini pečata je znak: stilizirane siluete tornja Sv. Duje s golf lopticom iznad. 

Il PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOST KLUBA 

Članak 5.

Područje djelovanja Kluba, sukladno ciljevima je sportska djelatnost.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvijanja i unapređenja golfa i razvitak odgojnih, moralnih, etičkih i športskih vrijednosti kod svojih članova bavljenjem golfom, kao športom.

Članak 6.

Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • okupljanje i poticanje djece, mladeži i drugih osoba da se bave golfom i športom,
 • organiziranjem i provođenjem športske obuke i športske pripreme članova u golfu,
 • sudjelovanjem u športskim natjecanjima u golfu,
 • poticanjem stručnog usavršavanja igrača, trenera i drugih, što je od značaja za Klub,
 • suradnjom sa drugim športskim udrugama koje podržavaju ciljeve udruge,
 • upravljanjem športskim građevinama sukladno Statutu i zakonu,
 • obavljanjem i drugih aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i zakonu,
 • pružanje usluga prehrane, napitaka i bezalkoholnih pića bez namjere stjecanja

dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi koje za potrebe svojih

djelatnika organizira Udruga za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama i

prostorima  dok se obavlja njihova osnovna djelatnost ili aktivnost. 

Članak 7.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Klub ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim i istinitim obavještavanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web stranicama
 • javnim priopćavanjem

Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba sukladno odredbama Statuta i zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela Kluba su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

III ČLANSTVO U KLUBU

Članak 8.

Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Pravne osobe članstvo u Klubu ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom Kluba mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjenju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članstvo u Klubu može biti redovito i počasno.

Redovnim članom Kluba mogu postati osobe iz st.4 članka 8 Statuta koje su zainteresirane za rad u Klubu i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Kluba.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Kluba podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu, kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka upravnih tijela Kluba.

Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Upravni odbor Kluba.

Članak 9.

Članom Kluba se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti Kluba koji vodi tajnik Kluba.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži sljedeće podatke:

 • o osobnom imenu
 • OlB-u
 • datumu rođenja
 • datumu pristupanja Klubu
 • datumu prestanka članstva, te
 • druge podatke

Redoviti članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Upravni odbor.

Članak 10.

Prava i obveze članova jesu:

 • da biraju i budu birani u tijela Kluba,
 • da budu obaviješteni o radu Kluba i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njegovih tijela,
 •  da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
 •    da redovito plaćaju godišnju članarinu,
 • da čuvaju i podižu ugled Kluba, da sudjeluju u športskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Kluba, o da se zalažu  za športske uspjehe, interese i ugled Kluba,
 • da se osobno športsko osposobljavaju i usavršavaju.

Članak 11.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem
 • smrću

Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese i ugled Kluba, prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njegovom članstvu, ili ako ne plati godišnju članarinu za tekuću godinu.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu i u slučaju smrti.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Skupštini Kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.  Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

IV TIJELA KLUBA

Članak 12.

Tijela Kluba jesu:

Skupština

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Dopredsjednik

Likvidator

Skupština

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Kluba.

Maloljetne osobe članovi Kluba te maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 14.

Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Redovna Skupština Kluba se održava najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština se održava svake 4 godine.

Izvanredna Skupština se saziva i održava prema potrebi.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Kluba na vlastitu inicijativu.

Izvanrednu Skupštinu Kluba saziva UO Kluba,

–    na zahtjev predsjednika Kluba, ili

–   na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Kluba, ili

–   na zahtjev Nadzornog odbora uz obrazloženi pismeni zahtjev, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Kluba ne sazove izvanrednu Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je sam predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini se razmatra samo ono pitanje, zbog kojeg je ista i sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Kluba, izbornu sjednicu Skupštine saziva Upravni ili Nadzorni dok sjednicu Upravnog odbora saziva dopredsjednik ili najstariji član UO.

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati Skupštinom.

O radu sjednice vodi se zapisnik , koji se trajno čuva u arhivi Kluba. 

Članak 16.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članovi Skupštine su članovi kluba, koji su do dana Skupštine klubu podmirili sve svoje članske obveze (platili godišnju članarinu).

Ako se pozivu za skupštinu, u zakazano vrijeme, ne odazove natpolovična većina članova, skupština će se odgoditi za 30 minuta, a nakon proteka tog vremena skupština se može održati s nazočnim članovima.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku postojanja Kluba, Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Sve odluke na Skupštini, donose se javnim glasovanjem.

Članak 17.

Skupština Kluba:

 • Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i opoziva likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike  povezivanja udruga  usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću   kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni sjedišta udruge
 • odlučuje o promjeni pečata udruge
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena  nadležnost drugih tijela udruge

Upravni odbor

Članak 18.

Upravni odbor sastoji se od 7 članova od kojih je jedan predsjednik. Preostali 6 članova upravnog odbora bira skupština na prijedlog predsjednika iz redova članova Skupštine.

Predsjednik Kluba je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na 4 godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti i razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • postupaju suprotno odlukama Skupštine
 • podnesu ostavku
 • naruše ugled kluba

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka svog mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Upravni odbor Kluba, na prijedlog Predsjednika, predlaže Skupštini izbor novog člana , kao zamjenu, čiji mandat traje do kraja mandata Upravnog odbora. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj prvoj sjednici te izabrati zamjenskog člana UO.

Članak 19.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • podnosi i predlaže Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu,
 • odlučuje o visini članarine i upisnine, te o prijemu i o isključenju iz  članstva Kluba,  brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine Kluba,
 • odlučuje o pravima športaša sukladno Zakonu i ovom Statutu,
 • organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i druge  aktivnosti Kluba,  bira predstavnike u Savez i druge udruge i razmatra  njihova izvješća i rad,
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,
 • odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti sukladno zakonu,
 • dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade,
 • odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Klubu,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jedanput u 3 mjeseca i prema potrebi. Saziva ih i njima predsjedava Predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti, dopredsjednik, ili tajnik Kluba. Sjednica se može održati ako joj je nazočna natpolovična većina članova, a pravovaljane odluke se donose većinom glasova – na sjednici nazočnih članova Upravnog odbora.

Članak 20.

Upravni odbor može osnivati odbore, povjerenstva, komisije i druga privremena radna tijela.

Upravni odbor imenuje Predsjedavajuće i članove tih radnih tijela iz redova članstva Kluba na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće zbog kojih su osnovani i o tome svoja izvješća podnose Upravnom odboru.

Članak 21.

Radna tijela u vidu odbora su:

 • Odbor za natjecanja
 • Odbor za marketing i promidžbu,
 • Odbor za vođenje hendikepa članova kluba
 • Odbor za natjecanja neposredno radi na prijedlozima, pripremi, organizaciji i realizaciji natjecanja i predlaže vrste nagrada i priznanja za natjecatelje, te svoje prijedloge podnosi Upravnom odboru na razmatranje, usvajanje i odlučivanje. Između sebe bira predsjedavajućeg odbora, koji saziva i vodi sjednice odbora. Prijedloge, planove svojih aktivnosti i izvješća podnosi Upravnom odboru na razmatranje, eventualno usvajanje i odlučivanje.

Odbor za marketing i promidžbu osmišljava, predlaže i provodi aktivnosti u cilju marketinga i promidžbe kluba i golfa kao športa, te se brine za dobru suradnju s drugim klubovima, udrugama i gospodarskim subjektima, uspostavlja kontakte s medijima radi omasovljenja i popularizacije golfa, kao i u cilju promicanja interesa kluba i namicanja dodatnih sredstava klubu. Između sebe bira predsjedavajućeg odbora, koji saziva i vodi sjednice odbora. Prijedloge, planove svojih aktivnosti i izvješća podnosi Upravnom odboru na razmatranje, eventualno usvajanje i odlučivanje.

Odbor za vođenje hendikepa članova kluba, brine se za ažurno i točno vođenje hendikepa svih članova kluba, dobru suradnju s tijelima Hrvatskog Golf Saveza zaduženim za vođenje hendikepa članova golf klubova. Između sebe bira predsjedavajućeg odbora, koji saziva i vodi sjednice odbora. Prijedloge, planove svojih aktivnosti i izvješća podnosi Upravnom odboru na razmatranje, eventualno usvajanje i odlučivanje.

Predsjednik Kluba

Članak 22.

Klub ima predsjednika.

Predsjednika bira Skupština između članova skupštine na mandat u trajanju od 4 godine.

Predsjednik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub,
 • saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 • odgovara za pravilan i zakonit rad Kluba,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom upravnom tijelu,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima kluba.

Članak 23. 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.

Predsjednik podnosi Skupštini kluba godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje  Dopredsjednik.

Mandat Dopredsjednika traje 4 godine.

Dopredsjednik kluba je najstariji član Upravnog odbora.

Tajnik

Članak 24.

Klub ima tajnika, kojeg bira i imenuje Skupština, između svojih članova, na vrijeme od 4 godine, a može biti biran i više puta zaredom.

Tajnik pomaže predsjedniku Kluba u njegovu radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri Predsjednik i Upravni odbor.

 • Tajnik Kluba – priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština, brine se o urednom i ažurnom vođenju registra članova Kluba, vodi zapisnike sa Sjednica Upravnog odbora, vodi i čuva arhivu kluba, te obavlja stručne i druge poslove za potrebe i po nalogu Upravnog odbora, a u skladu s općim aktima Kluba.

Zamjenjuje Predsjednika i dopredsjednika Kluba u slučaju njihove spriječenosti za obavljanje funkcije i za vrijeme trajanja njihove odsutnosti.

Nadzorni odbor

Članak 25.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština kluba.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja kluba.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština. On saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor, ili Skupština.

Mandat članova nadzornog odbora traje 4 godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom čl.18. stavak 2.,3. i 4 statuta. 

Članak 26.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Kluba
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obaveza prati i  analizira ostvarenje financijskog plana Kluba,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Kluba

Sva tijela Kluba dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru te na redovnom zasjedanju Skupštine Kluba.

Likvidator

Članak 27.

Likvidatora kluba bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član kluba. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava kluba u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator kluba zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. (čl. 50)

 1. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 28.

Razlozi za prestanak postojanja kluba jesu:

 • odluka skupštine o prestanku kluba
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge  razdvajanjem
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje  redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju kluba
 • pokretanje stečajnog postupka
 • na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača  potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja kluba uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku kluba, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

 1. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i  proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Ako Klub provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva klub može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

VII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA 

Članak 31.

U slučaju prestanka postojanja kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Klub nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 32.

Spor /sukob interesa u klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad kluba u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća ureduje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

Članak 33.

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 1. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 34.

Za svoje obveze klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi kluba i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje kluba za štetu učinjenu u klubu ili prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 1. NADZOR

Članak 35.

Članovi kluba sami nadziru rad kluba.

Ako član kluba smatra da je klub povrijedio statut ili drugi opći akt kluba, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge . 

XII. STATUSNE PROMJENE

Članak 36.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 16. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut Kluba kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova na sjednici Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Udruge.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog upravnog tijela.

Stupanje na snagu ovog statuta prestaju važiti odrednice statuta od 15. rujna 2015. godine te 07. ožujka 2018. godine.

 

U Splitu, 12. studenog 2020. godine

 

__________________

Predsjednik Kluba:

Boro Rajić

 

Scroll to Top